biedroneczki_icon
motylki
kwiatki
sloneczka_icon
lesne_skrzaty_icon

Publiczne Przedszkole nr 73 - Szczecin

Publiczne Przedszkole nr 73
ul.Ceglana 4
71-636 Szczecin

tel: 91 422 68 15

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola Publicznego nr 73 w Szczecinie

Przedszkole Publiczne nr 73 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego nr 73 w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Ziółkowska.
 • E-mail: pp73@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 914226815

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 73 w Szczecinie
 • Adres: Przedszkole Publiczne nr 73 w Szczecinie, ul. Ceglana 4, 71 - 636 Szczecin
 • E-mail: pp73@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 914226815

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku przedszkola prowadzi wejście główne od ulicy Ceglanej 4. Aby wejść do budynku, należy pokonać bramkę, schody, drzwi wejściowe do przedsionka, przedsionek natępnie drzwi wejściowe, które są otwierane ręcznie po wprowadzeniu kodu lub przez pracownika po naciśnięciu dzwonka. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.

2. W budynku nie ma dostosowań do osób niepełnosprawnych.

3. Nie ma stałego podjazdu dla wózków inwalidzkich. Dostępne są nakładki na schody czasowo w okresie wyborów powszechnych.

4. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

5. Brak możliwości  skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

6.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczen kotrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

 Każdy ma prawo do dostępności cyfrowej strony lub jej elementu. Każdy ma prawo zażądać udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposubu dostępu strony lub jej elementu np. za pomocą odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu. Każdy ma prawo wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać;

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępności alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realiazacja będzie możliwa przy czym  termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesięce od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku  gdy podmiot publiczny odmówił żądania informaji zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący żądanie może zgłosić skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elekroniczną . Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.